Partnerzy

Center for Creative Training Association (CCTA), to organizacja typu non-profit. Założona została do pracy na rzecz zmiany w dziedzinie edukacji i szkoleń. Działania CCTA skupiają się na transformacji edukacyjnej, aktywności młodzieży oraz modelu uczenia się przez całe życie.

CCTA zapewnia wsparcie i porady bułgarskim organizacjom edukacyjnym w zakresie cyfrowej transformacji – za pomocą rozwiązań technologii chmury.

Odpowiadając na potrzeby kwalifikacyjne nauczycieli, CCTA zapewnia krótkoterminowe kursy doskonalenia zawodowego w ramach programów zatwierdzonych przez bułgarskie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Programy mają na celu wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i podnoszenie ich umiejętności dzięki najnowszym innowacjom.

Procedury szkoleniowe CCTA posiadają certyfikat ISO 9001:2015.

Centrum jest partnerem Bulgaria of the Space Camp Turkey – obozu młodzieżowego oferującego szkolenia STEAM, które co roku przyciąga setki nastolatków z krajów Europy i Azji.  Obóz charakteryzuje się intensywnym programem nauk ścisłych, technologii i pracy zespołowej. Na poziomie krajowym CCTA organizuje obozy naukowe dla młodych ludzi, które oferują program o różnorodnej tematyce.

Wiele projektów zainicjowanych i realizowanych przez CCTA wychodzi naprzeciw potrzebom młodych ludzi w zakresie edukacji oraz zdobywania wiedzy i umiejętności na miarę XXI wieku.

CCTA aktywnie realizuje projekty edukacyjne, finansowane z programów unijnych, krajowych i międzynarodowych darczyńców i funduszy.

Główna siedziba Centrum znajduje się w Sofii. Organizacja posiada też biura regionalne w Płowdiwie i Warnie.

Strona internetowa: www.cct.bg


Panevezys District Education Centre (Centrum Edukacyjne), to publiczna organizacja typu non-profit założona przez Radę Gminy Rejonu Poniewieskiego w 1995 r. Siedziba znajduje się w Poniewieżu, na Litwie. Celem Centrum Edukacji jest rozwijanie kompetencji zawodowych członków społeczności szkolnej oraz upowszechnianie perspektywicznych innowacji pedagogicznych. Zapewnia szkolenie społeczności 20 szkół położonych głównie w rejonie poniewieskim. Centrum Edukacji odpowiada na priorytety potrzeb ogólnokrajowej edukacji, szkół i indywidualnych praktykantów – realizując wizję społeczeństwa uczącego się przez całe życie.

Analizując wyzwania i potrzeby obecnego kontekstu edukacyjnego, Centrum Edukacji oferuje swoim odbiorcom wysokiej jakości szkolenia, warsztaty, seminaria i konsultacje. Reaguje przy tym na prośby środowisk zorientowanych na edukację i ułatwia prowadzenie kursów przez ekspertów i uznanych trenerów-praktyków.

Centrum Edukacji realizuje działania i projekty partnerskie, a także rozwija relacje z różnymi środowiskami, organizacjami (poza)rządowymi i partnerami zagranicznymi. Przykład: w latach 2017-2020 Centrum Edukacji wzięło udział w 9 projektach Erasmus + współpracując przy tym z partnerami z: z Włoch, Bułgarii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Grecji, Polski, Niemiec, Macedonii Północnej, Chorwacji i Malty.

Koordynuje również okręg Poniewieskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w którym uczestniczy 666 studentów.

Strona internetowa: www.prsc.lt


Uskudar District National Education (ÜSKÜDAR MEM), to najstarsza i starożytna dzielnica Stambułu. Liczy ponad 330 000 mieszkańców, a w 1926 r. utworzono tu Okręgową Szkołę Narodową Uskudar (Uskudar District National Education). W regionie istnieją 342 szkoły publiczne i 136 szkół prywatnych (168 000 uczniów), w tym: 82 spośród tych szkół to przedszkola; 52 to szkoły podstawowe; 39 gimnazjalne; i 172 licealne. Ponad 7200 nauczycieli pracuje na różnych poziomach edukacji, a 196 pracowników jest przydzielonych do prac administracyjnych w okręgowej dyrekcji edukacji narodowej. USKUDAR MEM zarządza kursami publicznymi, ośrodkami kształcenia ustawicznego i edukacji dorosłych oraz specjalnymi szkołami pedagogicznymi. Istnieją też ośrodki naukowo-młodzieżowe oraz Uniwersytet Dzieci, w których mogą się kształcić uzdolnieni uczniowie. Nadzór nad wszystkimi projektami realizowanymi na terenie powiatu sprawuje Departament Strategii i Rozwoju. Uskudar MEM koordynuje prace 12 zespołów projektowych na poziomie kraju oraz 5 na poziomie europejskich. Od 2015 roku Uskudar District MEM koordynuje Festiwal Nauki i Sztuki z udziałem ponad 120 szkół (przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów), który odbywa się na ogromnej powierzchni. Celem tego festiwalu jest wyeksponowanie efektów pracy uczniów, które tworzą przez cały rok. Poza tym, instytucja daje studentom możliwość znacznego pogłębienia swoich poszukiwań w szerokim zakresie dyscyplin naukowych – mogą oni odkrywać świat nauki pod kierunkiem czołowych badaczy i pedagogów. Seminaria dla rodziców i nauczycieli, składające się z 25 zajęć Edukacji Specjalnej oraz 15 certyfikatów szkolenia trenerów formatywnych są wspierane w ramach projektu „Edukacja, Wyposażenie, Rozwój (EDGE)”, który jest wspierany przez program „Istanbul Development Agency 2018 Children and Youth financial suport” oraz realizowany przez Dyrekcję Edukacji Narodowej Okręgu Uskudar. Jest to projekt na rzecz wzmocnienia edukacji przedszkolnej realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i UNICEF w miejscowości Doğubayazıt 2010.

Strona interentowa: www.uskudar.meb.gov.tr/


Historia instytucji edukacyjnych Bahçeşehir Uğur rozpoczęła się w 1968 roku od centrum korepetycji z zaledwie trzema salami lekcyjnymi. Jest to odnosząca sukcesy marka edukacji globalnej, która zapewnia wysokiej jakości edukację przyszłym pokoleniom w Turcji i na całym świecie. Enver Yücel, który rozpoczął karierę edukacyjną w 1974 roku, jest wizjonerskim założycielem Bahçeşehir Uğur Education Institutions (BUEI), które w ostatnich latach naprawdę stały się globalną marką edukacyjną. Yücel wierzy, że edukacja może rozwiązać wszystkie globalne problemy i niestrudzenie pracuje nad stworzeniem nowoczesnej koncepcji edukacji, która odpowiada przyszłym potrzebom Turcji i świata. Przygoda, która rozpoczęła się wraz z założeniem Uğur Dersanesi w 1968 roku, trwa nadal i od ponad pół wieku dodaje wartość edukacji. Kierując się wizją założyciela i wspierany przez wyróżniający się wydział, BUEI oferuje wysokiej jakości edukację ponad 150 000 studentom na całym świecie, w tym: Bahçeşehir College, Bahçeşehir College Science and Technology High Schools, Uğur Schools, Uğur Career Center, Uğur Prep High Schools. Ponadto, świadczy usługi edukacyjne dla BAU Global, w tym: Bahçeşehir University, BAU International University Washington DC, BAU International University Berlin, BAU International Medical University Batumi, BAU Cyprus Bahçeşehir University, Mentora Language Schools, CES Toronto Language Schools, IAR Rome.

Strona internetowa: www.bahcesehir.k12.tr/tr/


Danmar Computers to prywatna firma działająca w dziedzinie technologii informatycznych i prowadząca szkolenia zawodowe w tym zakresie. Pracownicy firmy mają duże doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych aplikacji webowych i mobilnych, które wykorzystywane są w celach edukacyjnych. Firma posiada też wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów europejskich, w ramach których kadra B+R firmy prowadzi badania i przygotowuje szkolenia dostosowane do potrzeb różnych uczniów. Danmar Computers realizował programy edukacyjne Unii Europejskiej m.in.: Progress, Leonardo da Vinci i Grundtvig (dawniej), Erasmus+ i Horyzont2020 (obecnie). W wielu z tych projektów Danmar był odpowiedzialny za projektowanie i koordynację strategii rozpowszechniania. Danmar Computers jest również twórcą i dostawcą AdminProject, internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Wszystkie działania firmy opierają się na szerokiej i ugruntowanej sieci współpracy, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Krajowe sieci obejmują instytucje szkoleniowe i doradcze, uczelnie wyższe, szkoły, organizacje pozarządowe oraz firmy sektora prywatnego. Międzynarodowa sieć obejmuje partnerów o różnych profilach pochodzących z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją Danmar Computer jest promocja kształcenia ustawicznego i zapewnienie równego dostępu do edukacji dla wszystkich, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Strona internetowa: www.danmar-computers.com.pl


Uniwersytet Kreteński (The University of Crete – UoC), jest multidyscyplinarną, zorientowaną na badania publiczną instytucją edukacyjną. Zlokalizowany w kampusach w Heraklionie i Rethymnonie na Krecie, miejscu bogatym w starożytne i nowoczesne kultury śródziemnomorskie, uniwersytet oferuje pełne życia środowisko społeczne i intelektualne do badań i edukacji. Założona w 1973 r. uczelnia przyjmowała pierwszych studentów w latach 1977-78. Obecnie uczelnia składa się z 17 wydziałów tworzących 5 kolegiów (filozofia, edukacja, nauki społeczne, nauki ścisłe i inżynieria oraz medycyna). Ponadto, do uniwersytetu przynależy szereg powiązanych instytucji, w tym Obserwatorium Skinakas, Muzeum Historii Naturalnej i Szpital Uniwersytecki. Działalność badawczo-szkoleniowa na Uniwersytecie Kreteńskim jest zorganizowana w obrębie każdego wydziału. Działalność badawcza jest zgodna z klasycznym modelem akademickim – jest napędzana inicjatywami uczonych i naukowców w zakresie opracowywania własnych projektów opartych na ciekawości, praktyce lub współpracy z innymi grupami badawczymi. Współpraca ta odzwierciedla coraz bardziej multidyscyplinarny i interdyscyplinarny charakter zarówno badań podstawowych, jak i stosowanych, co znajduje również odzwierciedlenie w interdyscyplinarnym charakterze wielu programów studiów podyplomowych Uniwersytetu. Zgodnie ze swoim ukierunkowaniem badawczym, Uniwersytet Kreteński jest pierwszym greckim uniwersytetem, który podpisał Kartę UE i Kodeks rekrutacji naukowców. Jest też częścią europejskiej sieci EURAXESS na rzecz mobilności naukowców. Uczelnia w pełni uczestniczy w programach zapewniania jakości i zobowiązuje się do spełniania standardów jakości zarówno w swoich strukturach akademickich, jak i administracyjnych. Obecnie na Uniwersytecie Kreteńskim zarejestrowanych jest ponad 14 000 studentów i 2500 studentów studiów podyplomowych. Kształcą się oni pod okiem 500 pracowników uczelni, wspieranych przez adiunktów, badaczy podoktoranckich i instruktorów laboratoryjnych, a także personel techniczny i administracyjny.

Wydział Edukacji Przedszkolnej Uniwersytetu Kreteńskiego ma doświadczenie w prowadzeniu kursów z wykorzystaniem różnych LMS (zajęcia online, Moodle itp.).

Wydział Edukacji Przedszkolnej jest jednym z 17 wydziałów Uniwersytetu Kreteńskiego. Celem wydziału jest: (a) zapewnienie wysokiej jakości nauczania oraz wstępnego szkolenia i przygotowania swoich studentów oraz (b) promowanie badań edukacyjnych i zastosowań pedagogicznych. Wydział posiada i prowadzi z powodzeniem 4 laboratoria badawcze: (a) Badania i zastosowania pedagogiczno-edukacyjne, (b) Badania w psychologii, (c) Badania nad edukacją artystyczną/estetyczną, (d) Edukacja muzyczna i psychokinetyczna. W Oddziale Wychowania Przedszkolnego mieści się „Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Przedszkoli”. Centrum specjalizuje się w: (a) Ogólnych programach nauczania i praktykach przedszkolnych, (b) Edukacji małych dzieci ze specjalnymi potrzebami, z naciskiem na programy wczesnej interwencji.

Strona internetowa: www.uoc.gr


UVT jest państwowym uniwersytetem którego forma zdeterminowana była obiektywnymi wymogami rozwoju rumuńskiego szkolnictwa wyższego, decentralizacją ogromnych ośrodków uniwersyteckich, ale także istnieniem cennego potencjału ludzkiego oraz starych tradycji kulturowych i historycznych w regionie Dambovita. Uczelnia funkcjonuje już 28 lat. Obecnie struktura UVT obejmuje 10 wydziałów i 3 instytuty, które proponują 34 specjalizacje licencjackie (stacjonarne studia 3- lub 4-letnie), 34 specjalizacje magisterskie (studia 1-2-letnie), 6 kierunków studiów doktoranckich, ale także kształcenie nauczycieli i kursy kształcenia na odległość. Obecnie około 7000 studentów uczęszcza na oferowane formy studiów pod opieką około 300 nauczycieli.

Absolwenci uniwersytetu to obywatele świadomi zmian, którzy oddziałowują na środowisko gospodarcze, społeczne, kulturowe i informacyjne, tworząc społeczeństwo ludzi zdolnych do długofalowego rozwoju.  Obecnie UVT jest aktywnie zaangażowany w realizację wizji wielokulturowej Europy i przyczynia się do afirmacji jej ludzkich i demokratycznych wartości. Instytucja prowadzi działania jako koordynator lub partner w różnych projektach krajowych i międzynarodowych, w ramach różnych programów. Na poziomie międzynarodowym są to projekty realizowane w ramach europejskich programów ramowych, takich jak: TEMPUS, Socrates, LLP, FP7, Erasmus+, itp. Programy te przyczyniły się nie tylko do rozwoju potencjału i wiedzy naukowej pracowników, ale także do zwiększenia współpracy i świadomości europejskiej. Dzięki szerokim powiązaniom z systemem szkolnictwa wyższego, Uniwersytet zapewnia stały rozwój zawodowy nauczycieli we wszystkich dziedzinach (również przygotowanie nauczycieli pracujących w systemie przeddyplomowym). Ponadto, większość programów doskonalenia zawodowego została zorganizowana z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych oraz e-learning. W tym kontekście misja i zadania instytucji są zgodne z działaniami i zadaniami projektu (zorientowanie na rozwój; ustanowienie ram dla ograniczenia problemu przedwczesnego zakończenia edukacji; wykorzystanie ICT do celów edukacyjnych; wzmocnienie współpracy i świadomości europejskiej). Niektóre projekty odgrywały kluczową rolę w promowaniu nowych metodologii nauczania i strategii pedagogicznych. Uczelnia stała się pionierem w opracowywaniu i podejmowaniu programów ciągłego rozwoju zawodowego dla rumuńskich nauczycieli. Przedmiotem zainteresowań UVT stały się nowe nurty edukacyjne – włączając rozwój działań edukacyjnych w środowisku formalnym oraz nieformalnym, na wszystkich poziomach edukacji. Partnerami stowarzyszonymi Uniwersytetu są instytucje edukacji wczesnoszkolnej, głownie przedszkola i szkoły, których misją jest edukacja dzieci w wieku do 10 roku życia (małe i średnie organizacje).

Uniwersytet zapewnia kształcenie nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych ze wszystkimi niezbędnymi elementami do prowadzenia programów pedagogicznych w ramach rumuńskich ram krajowych.

Dwa Wydziały Uczelni – Wydział Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Nauk o Wychowaniu – zapewniają kształcenie psychopedagogiczne studentów, wstępne kształcenie przyszłych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, a także rozwój zawodowy kadry pedagogicznej (edukacja uniwersytecka w celu rozwijania kompetencji zawodowych i przekrojowych niezbędnych do promowania nowoczesnych podejść dydaktycznych i skoncentrowanych na uczniu).

Prowadzone działania – wstępne szkolenie kadry dydaktycznej, doskonalenie zawodowe nauczycieli czy badania naukowe – są dostosowane do europejskich standardów edukacyjnych i ukierunkowane na spełnienie wymagań współczesnego społeczeństwa i aktualnych priorytetów edukacyjnych.

Jednym z tych priorytetów jest podtrzymanie działań edukacyjnych oraz wsparcie nauczycieli przedszkoli i szkół. W związku z tym uniwersytet oferuje całe swoje wsparcie – wraz z edukatorami i społecznością – i bierze na siebie odpowiedzialność za rozwój wszystkich studentów, aby osiągnęli osobisty sukces.

W tym zakresie, uczelnia wspiera też wzrost i rozwój dzieci, w tym ich cech intelektualnych, społecznych, emocjonalnych i fizycznych.