Przejdź do treści

NGSS

Next Generation Science Standards Through STEAM

Projekt NGSS - podsumowanie

Projekt NGSS ma na celu promowanie STEM+Arts w edukacji wczesnoszkolnej poprzez nowatorskie podejście, które skoncentruje się na koncepcji społecznego i emocjonalnego uczenia się (SEL). Owa koncepcja będzie zintegrowana z działaniami interaktywnymi (np. zadania aktorskie, nauka poprzez gry, wychowanie fizyczne itp.), i skupiona na rozwoju społecznym, umiejętnościach emocjonalnych oraz umiejętnościach poznawczych. Główny nacisk zostanie położony na następujące cztery umiejętności: komunikacja, krytyczne myślenie, współpraca, kreatywność. Nabycie tych czterech umiejętności pomoże usunąć emocjonalne i koncepcyjne bariery w uczeniu się przedmiotów ścisłych we wczesnej edukacji, tak aby uczniowie czuli się pewnie w podejściu do tego przedmiotu w późniejszej edukacji. Cele drugorzędne projektu obejmą: promowanie bezstronnego podejścia do edukacji STEM; zwiększenie świadomości ekologicznej i wrażliwości młodych uczniów.

Jako strategia edukacyjna XXI wieku, projekt ma na celu zwiększenie podstawowych umiejętności dzieci w zakresie STEM+Arts (kreatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów), oraz rozwój kompetencji nauczycieli w celu skutecznego nauczania interdyscyplinarnych koncepcji sztuki i nauki (poprzez wykorzystanie kontekstu w celu  budowania bardziej kreatywnych i opartych na współpracy środowisk uczenia się w szkołach).

Projekt będzie dążył do zachęcenia młodych dziewcząt do udziału w STEM oraz opracuje i przetestuje model oceny zmiany behawioralnej. Odnosząc się do kwestii zaangażowania dziewcząt w STEM, poprzez testowanie innowacyjnych środków motywujących na wczesnych etapach edukacji, projekt ma na celu wywarcie silnego wpływu na wszystkie grupy docelowe projektu.

Celem NGSS jest dotrzeć bezpośrednio do co najmniej 100 nauczycieli w całej UE i ich uczniów (3000 uczniów), a także do co najmniej 55 instytucji edukacyjnych – podczas fazy pilotażowej. Celem projektu jest też wkład 18 kobiet – profesjonalistów STEM+Arts – 30 interesariuszy instytucjonalnych, 220 uczestników wydarzeń upowszechniających, a także szerszy zakres rozpowszechniania wśród ponad 300 interesariuszy szkolnych.

Cel nr 1

Zwiększenie rozwoju kompetencji nauczycieli i edukatorów w celu skutecznego nauczania koncepcji STEM+Arts małych dzieci w ramach edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, aby wspierać kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów;

Cel nr 2

Zwiększanie i pielęgnowanie zainteresowania dziewcząt dziedzinami STEM; włączające metody nauczania i otwarte zasoby skoncentrowane na uczeniu się systemem STEM+Arts w szkołach w kontekście rzeczywistym.

Cel nr 3

Wsparcie zmian zachowań dziewcząt w celu wspierania stereotypów niezwiązanych z płcią w wyborach edukacyjnych i zawodowych, motywując dziewczęta do wykorzystywania ich potencjału w dziedzinach STEM i zmniejszania różnic między płciami;

Cel nr 4

Zintegrowanie strategii edukacyjnej XXI wieku, w celu stworzenia bardziej kreatywnych środowisk uczenia się w przedszkolach i szkołach podstawowych (poprzez przyjęcie interdyscyplinarnego podejścia do nauki STEM+Arts połączonego z praktyką).