Partneriai

Kūrybinio mokymo centras (toliau – CCTA) yra ne pelno organizacija, siekianti pokyčių švietimo ir mokymo srityse. CCTA veikla orientuota į švietimo pokyčius, mokymąsi visą gyvenimą ir jaunimo užimtumą.

CCTA teikia paramą ir patarimus Bulgarijos švietimo institucijoms dėl skaitmeninių pokyčių per debesijos technologijos sprendimus.

Atsižvelgdama į švietėjų kvalifikacijos poreikius CCTA siūlo trumpalaikius kvalifikacijos kėlimo praktinius kursus pagal Bulgarijos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas programas. Programos skirtos skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą ir atnaujinti jų įgūdžius pagal paskutines darbo klasėje naujoves.

CCTA mokymo procedūros turi ISO 9001:2015 sertifikatą.

Centras yra Bulgarijai atstovaujantis Space Camp Turkey (Turkijos kosmoso stovykla) partneris – tai jaunimo stovykla, siūlanti STEAM mokymus, kuri kiekvienais metais pritraukia šimtus paauglių iš Europos ir Azijos šalių savo intensyvia gamtos mokslų, technologijų ir komandinio darbo programa. Nacionaliniu lygmeniu CCTA organizuoja mokslines stovyklas jauniems žmonėms skirtingomis temomis kiekvienos sesijos metu.

Daugybė projektų, kuriuos organizuoja ir vykdo CCTA, yra skirti tenkinti jaunų žmonių poreikius siekiant prasmingo mokymosi bei įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų XXI a.

CCTA aktyviai įgyvendina švietimo projektus, finansuojamus EU programų, nacionalinių ir tarptautinių rėmėjų ir fondų.

Centro pagrindinė būstinė yra Sofijoje. Centro skyriai Plovdive ir Varnoje.

Tinklapis: www.cct.bg


Panevėžio rajono švietimo centras (toliau – Švietimo centras) yra biudžetinė įstaiga, įsteigta 1995 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Centras įsikūręs Panevėžio mieste, Lietuvoje. Švietimo centro tikslas yra tobulinti mokyklų bendruomenių narių profesines kompetencijas, skleisti perspektyvias pedagogines naujoves. Jis teikia kvalifikacijos kėlimo praktinius kursus
20 mokyklų, veikiančių Panevėžio rajone, bendruomenėms. Įgyvendindamas besimokančios visą gyvenimą visuomenės viziją Švietimo centras atliepia nacionalinio švietimo prioritetus ir individualius besimokančiųjų poreikius bei saviraišką.

Atspindėdamas šiuolaikinio švietimo konteksto iššūkius ir poreikius Švietimo centras siūlo kokybiškus mokymus, kūrybines dirbtuves, seminarus ir konsultacijas. Reaguodamas į švietimo bendruomenės poreikius Centras siūlo reikalingų ekspertų ir lektorių praktikų kursus.

Švietimo centras rengia ir įgyvendina projektus ir palaiko ryšius su įvairiomis bendruomenėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir užsienio partneriais. Pavyzdžiui, 2017–2020 m. įgyvendinti
9 „Erasmus+“ projektai su partneriais iš Italijos, Bulgarijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Graikijos, Lenkijos, Vokietijos, Šiaurės Makedonijos, Kroatijos ir Maltos.

Švietimo centras taip pat koordinuoja Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio rajone darbą, į kurio veiklas įsitraukia
666 vyresnio amžiaus žmonės.

Tinklapis: www.prsc.lt


Uskudar rajono nacionalinė švietimo direkcija (toliau – ÜSKÜDAR MEM) yra seniausiame ir senoviškiausiame Stambulo rajone. Čia yra daugiau nei 330 000 gyventojų. Uskudar rajono nacionalinis švietimas įkurtas 1926 m. Regione yra
342 valstybinės mokyklos ir 136 privačios mokyklos, 168 000 mokinių. Yra 82 vaikų darželiai, 52 pradinės mokyklos,
39 gimnazijos ir 172 vidurinės mokyklos. Daugiau nei 7 200 mokytojų dirba skirtingo lygmens mokyklose bei 196 darbuotojai atlieka administracinį darbą rajono nacionalinėje švietimo direkcijoje. Taip pat ÜSKÜDAR MEM vadovauja kursams, mokymosi visą gyvenimą ir suaugusiųjų švietimo centrams ir specialiojo ugdymo mokykloms. Taip pat yra mokslo ir jaunimo centrai bei Vaikų universitetas, kuriuose išsilavinimą gali įgyti gabūs vaikai. Už visų projektų, vykdomų rajone, priežiūrą atsakingas Strategijų ir vystymosi departamentas. ÜSKÜDAR MEM koordinuoja 12 nacionalinių ir 5 europinius projektus. Nuo 2015 m. ÜSKÜDAR MEM koordinuoja Mokslo ir menų festivalį, kuriame dalyvauja daugiau nei
120 priešmokyklinio ugdymo įstaigų, pradinių mokyklų ir progimnazijų. Šio festivalio tikslas pristatyti darbo, kurį mokiniai atlieka visus metus, rezultatus. Be to, direktoratas suteikia mokiniams galimybę giliau patyrinėti įvairias gamtamokslines disciplinas. Su geriausių tyrėjų ir švietėjų pagalba jie gali patirti mokslo stebuklą. Projekto „Švietimas, įranga ir vystymasis (EDGE)“, kurį rėmė Stambulo vystymosi agentūros Vaikų ir jaunimo finansinės paramos programa 2018 m. ir vykdė Uskudar rajono nacionalinė švietimo direkcija, metu vyko seminarai tėvams ir mokytojams, kuriems įrengtos 25 specialiosios klasės bei suteikta 15 pažymėjimų apie mokytojų mokymus. Projektas priešmokykliniam ugdymui stiprinti, vykdytas Nacionalinės švietimo ministerijos ir UNICEF, vyko Doğubayazıt vietovėje 2010 m.

Tinklapis: www.uskudar.meb.gov.tr/


Bahçeşehir Uğur švietimo institucijos istorija prasidėjo 1968 m. nuo mokymo centro tik su 3 klasėmis. Ji tęsiasi ir iki 2019 m., dabar jau kaip sėkmingo pasaulinio švietimo prekės ženklo, reiškiančio aukštos kokybės švietimą ateities kartoms Turkijoje ir visame pasaulyje. Enver Yücel, kuris pradėjo savo švietimo karjerą 1974 m., yra Bahçeşehir Uğur švietimo intitucijos (BUEI), per pastaruosius metus tikrai tapusios pasauliniu prekės ženklu, įkūrėjas. Ponas Yücel tiki, kad švietimas gali išspręsti visas pasaulio problemas, ir jis nepailstamai dirba kurdamas šiuolaikinę švietimo koncepciją, kuri atlieptų ateities Turkijos ir aplinkinio pasaulio poreikius.

Nuotykis, kuris prasidėjo sukūrus Uğur Dersanesi 1968 m., tebesitęsia su pridėtine verte švietimui jau daugiau nei pusę amžiaus. Vedami įkūrėjo vizijos ir palaikomi dėstytojų bei profesūros BUEI siūlo aukštos kvalifikacijos švietimą daugiau nei 150 000 studentų visame pasaulyje įskaitant Bahçeşehir kolegiją, Bahçeşehir kolegijos mokslo ir technologijų mokyklas, Uğur mokyklas, Uğur karjeros centrą, Uğur paruošiamąją vidurinę mokyklą bei BAU Pasaulinę organizaciją, kuriai priklauso Bahçeşehir universitetas, BAU tarptautinis universitetas Vašingtone, BAU tarptautinis universitetas Berlyne, BAU tarptautinis universitetas Batumyje, BAU Kipro Bahçeşehir University, Mentoros Kalbų mokyklos, CES Toronto kalbų mokyklos ir IAR Romoje.

Tinklapis: www.bahcesehir.k12.tr/tr/


„Danmar Computers“ yra privati kompanija, dirbanti informacinių technologijų srityje ir teikianti profesinį mokymą. Kompanijos personalas turi didelę patirtį kuriant šiuolaikinius tinklus ir mobilias aplikacijas,  naudojamus švietimo tikslais. Jie taip pat turi ilgametę vykdymo patirtį tokių europinių projektų, kurių metu kompanijos tyrėjai ir programuotojai atlieka tyrimus ir parengia mokymus, atitinkančius besimokančiųjų poreikius. „Danmar Computers“ vykdo keletą Europos Sąjungos švietimo programų, pavyzdžiui, „Progress“, buvusias Leonardo da Vinči ir „Grundtvig“, dabar „Erasmus+“ ir „Horizon2020“. Daugelyje šių projektų „Danmar Computers“ buvo atsakingi už sklaidos strategijų kūrim ir koordinavimą.

„Danmar Computers“ yra taip pat „AdminProject“, internetinės europinių projektų valdymo sistemos, programuotojai ir tiekėjai.

Visos kompanijos veiklos pagrįstos plačiu ir puikiai veikiančiu bendradarbiavimo tinklu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. Nacionaliniuose tinkluose įtrauktos mokymo ir konsultavimo institucijos, universitetai, mokyklos, nevyriausybinės organizacijos bei privataus sektoriaus kompanijos. Tarptautiniai tinklai apima įvairaus profilio partnerius iš kiekvienos Europos Sąjungos šalies. „Danmar Computers“ misija yra mokymosi visą gyvenimą skatinimas ir lygių galimybių gauti švietimą visiems užtikrinimas moderniomis technologijomis.

Tinklapis: www.danmar-computers.com.pl


Kretos universitetas (toliau – UoC) yra daugiadalykinė į tyrimus orientuota švietimo institucija. Įsikūręs Kretos saloje prie Herakliono ir Retimno, vietovėje, turtingoje senovės ir moderniąja Viduržemio jūros kultūra, universitetas siūlo gyvybingą socialinę ir intelektinę aplinką tyrimams ir švietimui. 1973 m. įkurtas universitetas priėmė savo pirmuosius studentus
1977–1978 m. Dabar yra 17 departamentų penkiose mokyklose (Filosofijos, Edukologijos, Socialinių mokslų, Tiksliųjų mokslų ir technologijų bei Medicinos), daugybė susijusių institucijų, įskaitant Skinako observatoriją, Gamtos istorijos muziejų ir Universitetinę bendrąją ligoninę. Tyrimai ir tiriamosios mokomosios veiklos Kretos universitete organizuojami pagal kiekvieno departamento skyriaus nustatytą tvarką. Tyrimai atliekami pagal klasikinį akademinį modelį iki tokio lygmens, kurio siekia mokslininkas ar tyrėjas tenkindamas savo smalsumo vedamus ar praktika grįstus projektus dirbant su kitomis tyrėjų grupėmis. Šis bendradarbiavimas atspindi kylantį daugiadalykinį ir tarpdalykinį tiek pagrindinio, tiek taikomojo tyrimo pobūdį, kuris atsispindi tarpdalykiniame daugelio universiteto antrosios pakopos studijų programų pobūdyje. Nuosekliai orientuotas į tiriamąją veiklą Kretos universitetas yra pirmasis Graikijos universitetas, pasirašęs ES mokslininkų chartiją ir Mokslininkų priėmimo į darbą kodeksą ir yra EURAXESS Europos mokslininkų mobilumo tinklo dalis. Universitetas dalyvauja kokybės vertinimo mechanizmuose ir siekia atitikti tiek akademinės, tiek administracinės struktūros kokybės standartus. Šiuo metu Kretos universitete yra registruota daugiau kaip
14 000 studentų ir 2 500 antros pakopos studentų. Čia dirba apie 500 dėstytojų ir profesorių, papildomų lektorių, doktorantūrą baigusių mokslininkų, laborantų bei techninio personalo ir administracijos. Kretos universiteto Ikimokyklinio ugdymo departamentas turi patirtį vesti kursus naudojant įvairias platformas („e-class“, „Moodle“ ir kt.)

Ikimokyklinio ugdymo departamentas yra vienas iš 17 Kretos universiteto departamentų. Departamentas turi dvejopą tikslą: a) teikti kokybišką mokymą ir pradinį mokymą bei paruošimą studentams ir b) skatinti švietimo tiriamąją veiklą. Departmentas turi sėkmingai veikiančias
4 mokslines laboratorijas: (a) Pedagogikos ir švietimo tyrimų taikymo, (b) Psichologinių tyrimų, (c) Dramos ir meno / estetikos švietimo tyrimas, (d) Muzikos ir psichokinetinis švietimas. Ikimokyklinio ugdymo departamentas turi sėkmingai veikiantį Ikimokyklinio ugdymo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrą. Centras specializuojasi: (a) Bendrojo lavinimo ikimokyklinis ugdymo planas ir jo praktinis taikymas, (b) Specialiųjų poreikių vaikų švietimas, ypatingą dėmesį skiriant ankstyvosios intervencijos programoms.

Tinklapis: www.uoc.gr


UVT yra 28 metus veikiantis valstybinis universitetas, kurio įkūrimas buvo numatytas Rumunijos aukštojo mokslo vystymo programoje decentralizuojant milžiniškus universitetinius centrus bei dėl to, kad Dambovitos regione egzistavo vertingas žmogiškasis potencialas ir senos kultūrinės bei istorinės tradicijos. Dabar UVT sudaro
10 fakultetų ir 3 departamentai, kurie siūlo
34 bakalauro specializacijas (ilgalaikius
3–4 m. kursus), 34 magistro laipsnio programas (1–2 m. kursus), 6 daktaro laipsnio studijų kryptis bei mokytojų rengimo kursus ir nuotolinius / mokymosi visą gyvenimą kursus. Šiuo metu apie
7 000 studentų lanko visų formų studijas kompetentingai vadovaujami apie
300 dėstytojų, suskirstytų į 19 skyrių.

Kaip savarankiškas universitetas UVT siekia šviesti piliečius apie pokyčius, atsiradusius keičiantis gyvenimo būdui pasikeitus ekonominei, socialinei, kultūrinei ir informacinei aplinkai, siekiant sukurti besivystančią visuomenę. Šiuo metu UVT aktyviai įsitraukęs į daugiakultūrės Europos realizavimą ir prisideda prie jos žmogiškųjų ir demokratinių vertybių įtvirtinimo. Institucija yra įvairių nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinatorė ar partnerė. Tarptautiniu lygmeniu vykdomi projektai TEMPUS, „Socrates“, LLP, FP7, „Erasmus+“, prie kurių prisidedama ne tik tam, kad būtų vystomas personalo potencialas ar specifinė kvalifikacija, bet ir tam, kad pagerėtų europinis bendradarbiavias ir pažinimas. Dėl stipraus ryšio su ikiuniversitetine sistema universitetas užtikrina tęstinį profesinį tobulėjimą tiek dirbantiems mokytojams visose srityse, tiek siekiantiems tapti mokytojais. Be to, dauguma tęstinių profesinio tobulėjimo programų organizuojamos naudojant modernias didaktikos metodikas ir e. mokymo(si) galimybes. Todėl institucijos misija ir uždaviniai atitinka projekto veiklas ir uždavinius, kurie orientuoti į mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, siekį nustatyti „iškritimo iš mokyklos“ ribas, IKT panaudojimą švietimo tikslams ir Europos bendradarbiavimą bei sąmoningumą.

UVT buvo daugelio nacionalinių bei tarptautinių projektų koordinatorius ir partneris. Kai kurie iš jų atliko svarbų vaidmenį skleidžiant naujas mokymo metodikas ir pedagogines strategijas, nes institucija buvo pirmoji, kūrusi Rumunijos mokytojams ir vadovavusi profesinio tobulinimo programoms, turėdama tikslą suteikti naują orientaciją švietimui, įskaitant mokymosi veiklų tobulinimą formaliose / neformaliose aplinkose visais edukaciniais lygmenimis.

Jungtiniai partneriai yra švietimo įstaigos, įsitraukusios į ankstyvosios vaikystės švietimo sritį, dažniausiai darželiai ir mokyklos (mažos ar vidutinės organizacijos), orientuotos į vaikų mokymą (formalų ir neformalų) iki 10 metų amžiaus maždaug iki ketvirtos klasės.

Universitetas teikia ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų švietimo paslaugas pagal veikiančias pedagogines programas, kurios nustatytos Rumunijos nacionalinėje sistemoje.

Du universiteto skyriai – Mokytojų rengimo skyrius ir Edukologijos mokslų skyrius – užtikrina psichologinį ir pedagoginį studentų parengimą, pirminį ateities ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų rengimą bei profesinį ikiuniversitetinio ugdymo mokytojų tobulėjimą siekiant tobulinti profesines kompetencijas, būtinas taikyti šiuolaikines didaktines priemones ir į mokinį orientuotą mokymo būdą. Vykdomos veiklos – mokytojų mokymai, mokymai darbo vietoje ir moksliniai tytimai – atitinka Europos švietimo standartus ir atliepia šiuolaikinės visuomenės reikalavimus bei dabartinius švietimo prioritetus.

Vienas šių prioritetų orientuotas į švietimo veiklų pritaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir mokyklų mokytojams. Todėl universitetas siūlo visą paramą – kartu su švietėjais ir bendruomene – ir prisiima atsakomybę už tai, kad visi mokiniai pasiektų asmeninę pažangą. Tokiu būdu universitetas remia visų vaikų intelektinių, socialinių, emocinių ir fizinių galių augimą bei tobulėjimą.