Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

NGSS

Next Generation Science Standards Through STEAM

Περίληψη του προγράμματος NGSS

To NGSS πρόγραμμα έχει στόχο την προώθηση της  STEM+Arts στην προσχολική εκπαίδευση μέσω της νέας προσέγγισης που θα επικεντρωθεί στην έννοια της Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μάθησης (SEL), ενσωματωμένη με διαδραστικές προσεγγίσεις (π.χ. δράμα, φυσική αγωγή κ.λπ.), που αφορούν την ανάπτυξη των  κοινωνικών , συναισθηματικών δεξιοτήτων μαζί με τις γνωστικές δεξιότητες. Το κύριο επίκεντρο θα είναι οι ακόλουθες τέσσερις δεξιότητες: επικοινωνία, κριτική σκέψη, συνεργασία, δημιουργικότητα. Η απόκτηση αυτών των τεσσάρων δεξιοτήτων θα βοηθήσει στην άρση των συναισθηματικών και εννοιολογικών φραγμών στη μάθηση των επιστημών στην πρώιμη εκπαίδευση, έτσι ώστε οι μαθητές να αισθάνονται αυτοπεποίθηση να προσεγγίσουν το θέμα στη συνέχεια της εκπαίδευσης τους στο σχολείο τους. Οι δευτερεύοντες στόχοι του έργου θα περιλαμβάνουν: προώθηση αμερόληπτης προσέγγισης του φύλου στην εκπαίδευση STEM, αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ευαισθησίας των νέων μαθητών. Ως εκπαιδευτική στρατηγική του 21ου αιώνα, το έργο στοχεύει στην αύξηση των βασικών δεξιοτήτων των παιδιών στο STEM + Arts (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων) και στην ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών να διδάσκουν αποτελεσματικά διεπιστημονικές έννοιες τέχνης και επιστήμης, χρησιμοποιώντας ένα πραγματικό πλαίσιο για προώθηση πιο δημιουργικών και συνεργατικών μαθησιακών περιβαλλόντων στα σχολεία.

Το έργο θα προσπαθήσει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή νέων κοριτσιών στο STEM και θα αναπτύξει και θα δοκιμάσει ένα μοντέλο αξιολόγησης της αλλαγής συμπεριφοράς. Αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα της συμμετοχής των κοριτσιών στο STEM,  δοκιμάζοντας καινοτόμα μέτρα ενθάρρυνσης στα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, το έργο στοχεύει να παράγει ισχυρό αντίκτυπο σε όλες τις ομάδες- στόχους του έργου.

Το NGSS αναμένει να προσεγγίσει άμεσα τουλάχιστον 100 εκπαιδευτικούς σε όλη την ΕΕ και τους μαθητές τους (3000 μαθητές) κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, καθώς και τουλάχιστον 55 εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το έργο θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει συνεισφορά 18 γυναικών επαγγελματιών STEM + Arts, 30 ενδιαφερόμενων θεσμικών φορέων, 220 συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις, ευρύτερη διάδοση σε +300 σχολικούς φορείς.

Συγκεκριμένοι στόχοι

Στόχος 1

Αύξηση της ικανότητας ανάπτυξης δασκάλων και εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική διδασκαλία εννοιών STEM + Arts σε μικρά παιδιά στην προσχολική εκπαίδευση, με έμφαση στα κορίτσια, ώστε να προωθηθεί η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη και οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.

Στόχος 2

Αύξηση και καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των κοριτσιών στους τομείς STEM μέσω της ανάπτυξης του φύλου, των μεθόδων διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς και των ανοιχτών πόρων που εστιάζονται στην εκμάθηση STEM + Arts σε σχολεία με πραγματικό περιβάλλον.

Στόχος 3

Υποστήριξη μιας αλλαγής συμπεριφοράς στα κορίτσια για την εκπαίδευση και τις επιλογές σταδιοδρομίας, χωρίς στερεότυπα διάκρισης φύλων, παρακινώντας τα κορίτσια να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους στους τομείς STEM και να μειώσουν το χάσμα των φύλων.

Στόχος 4

Η ενσωμάτωση μιας εκπαιδευτικής στρατηγικής του 21ου αιώνα για την ανάπτυξη πιο δημιουργικών μαθησιακών περιβαλλόντων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία μέσω της υιοθέτησης διεπιστημονικών μαθημάτων STEM + Arts, που συνδυάζονται με πρακτικές που περιλαμβάνουν το φύλο στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών.