Продължете към съдържанието

NGSS

Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM

Представяне на проекта NGSS

Проектът “Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM” (NGSS) има за цел да популяризира интегрирано изучаване на науки, технологии (STEM) + изкуства в образованието в ранна детска възраст. Проектът ще разработи нов подход, който ще интегрира интерактивни подходи за обучение (напр. драма, учене чрез игра, спорт и др.) и развиването на социалните и емоционалните умения едновременно с когнитивните. Основният фокус ще бъде върху следните четири умения: комуникация, критично мислене, сътрудничество, творчество. Придобиването на тези четири умения ще помогне да се премахнат емоционалните и концептуални бариери пред научното обучение в ранното образование, така че обучаемите да се чувстват уверени в подхода към предмета в по-късното си обучение. На второ място, проектът цели популяризиране на инклузивен подход към обучението по STEM и повишаване на екологичната информираност и чувствителност на учениците.

Като образователна стратегия за 21-ви век, проектът има за цел да увеличи основните умения на децата в STEM + изкуства: (креативност, критично мислене, решаване на проблеми) и развитието на компетентностите на учителите за ефективно преподаване на интердисциплинарни концепции за изкуство и наука, използвайки контекст от реалния свят за насърчаване на по-креативни и съвместни учебни среди в училищата.

Проектът ще се стреми да насърчи участието на момичета в STEM и ще разработи и тества модел за оценка на поведенческите промени. Чрез тестване на иновативни мерки за формиране на интереси и знания в ранните етапи на образованието, проектът цели да окаже силно въздействие върху всички целеви групи по проекта.

NGSS очаква да достигне директно до най-малко 100 учители в ЕС и до техните ученици (3000 ученици) по време на пилотната фаза, както и до поне 55 образователни институции.

Проектът ще се стреми да осигури принос на 18 жени специалисти в областта на STEM и изкуствата, 30 заинтересовани институции, 220 участници в събития за популяризиране и включва не не по-малко от 300 училища в общи дейности по популяриизране.

Специфични цели

Цел 1

Увеличаване на развитието на компетентността на учителите и преподавателите за ефективно преподаване на концепции на STEM + изкуства на малките деца в ранна детска възраст, с акцент върху момичетата, така че да се насърчи креативността, критичното мислене и компетентностите за решаване на проблеми;

Цел 2

Повишаване и подхранване на интереса на момичетата към STEM чрез приобщаващи методи на преподаване и отворени ресурси, фокусирани върху STEM + изкуства в контекста на реалния живот;

Цел 3

Подкрепа на поведенческа промяна при момичетата, за да се насърчи преодоляването на стереотипите, свързани с пола в образованието и избора на кариера, мотивирайки момичетата да реализират своя потенциал в сферите на STEM и да намалят разликата между половете;

Цел 4

Интегриране на образователна стратегия за 21-ви век за разработване на по-креативни учебни среди в предучилищната степен и в начални училища чрез приемане на интердисциплинарни подходи за обучение по изкуства и STEM, съчетани с приобщаващи практики в училищната програма.