NGSS

Next Generation Science Standards Through STEAM

Обобщение на проектът NGSS

Проектът Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM (NGSS) има за цел да популяризира интегрирано изучаване на науки, технологии (STEM) + изкуства в образованието в ранна детска възраст. Проектът ще разработи нов подход, който ще интегрира интерактивни подходи за обучение (напр. драма, учене чрез игра, спорт и др.) и развиването на социалните и емоционалните умения едновременно с когнитивните. Основният фокус ще бъде върху следните четири умения: комуникация, критично мислене, сътрудничество, творчество. Придобиването на тези четири умения ще помогне да се премахнат емоционалните и концептуални бариери пред научното обучение в ранното образование, така че обучаемите да се чувстват уверени в подхода към предмета в по-късното си обучение. На второ място, проектът цели популяризиране на инклузивен подход към обучението по STEM и повишаване на екологичната информираност и чувствителност на учениците.

Като образователна стратегия за 21-ви век, проектът има за цел да увеличи основните умения на децата в STEM + изкуства: (креативност, критично мислене, решаване на проблеми) и развитието на компетентностите на учителите за ефективно преподаване на интердисциплинарни концепции за изкуство и наука, използвайки контекст от реалния свят за насърчаване на по-креативни и съвместни учебни среди в училищата.

Проектът ще се стреми да насърчи участието на момичета в STEM и ще разработи и тества модел за оценка на поведенческите промени. Чрез тестване на иновативни мерки за формиране на интереси и знания в ранните етапи на образованието, проектът цели да окаже силно въздействие върху всички целеви групи по проекта.

NGSS очаква да достигне директно до най-малко 100 учители в ЕС и до техните ученици (3000 ученици) по време на пилотната фаза, както и до поне 55 образователни институции.

Проектът ще се стреми да осигури принос на 18 жени специалисти в областта на STEM и изкуствата, 30 заинтересовани институции, 220 участници в събития за популяризиране и включва не не по-малко от 300 училища в общи дейности по популяриизране.

Специфични цели

Цел 1

Увеличаване на развитието на компетентността на учителите и преподавателите за ефективно преподаване на концепции на STEM + изкуства на малките деца в ранна детска възраст, с акцент върху момичетата, така че да се насърчи креативността, критичното мислене и компетентностите за решаване на проблеми;

Цел 2

Повишаване и подхранване на интереса на момичетата към STEM чрез приобщаващи методи на преподаване и отворени ресурси, фокусирани върху STEM + изкуства в контекста на реалния живот;

Цел 3

Подкрепа на поведенческа промяна при момичетата, за да се насърчи преодоляването на стереотипите, свързани с пола в образованието и избора на кариера, мотивирайки момичетата да реализират своя потенциал в сферите на STEM и да намалят разликата между половете;

Цел 4

Интегриране на образователна стратегия за 21-ви век за разработване на по-креативни учебни среди в предучилищната степен и в начални училища чрез приемане на интердисциплинарни подходи за обучение по изкуства и STEM, съчетани с приобщаващи практики в училищната програма.