Hakkında

NGSS Projesi yenilikçi yaklaşım aracılığıyla erken çocukluk eğitiminde STEM, Sanat gelişimini Sosyal Duygusal Öğrenmeye vurgulayarak desteklemek ve bilişsel hünerler kadar etkileşimli yaklaşım olan (drama, oyunlaştırılmış öğrenim, beden eğitimi gibi) sosyal ve duygusal becerilerin erken çocukluk döneminde eğitim ve öğretim ile bütünleşmesini sağlamak. Temelde odaklanma aşağıdaki dört önemli beceri de olacaktır: iletişim, eleştirel düşünme, işbirlikli öğrenme, yaratıcılık. Saydığımız bu 4 becerinin kazanımı erken çocukluk döneminde fen öğrenimine karşı duygusal ve kavramsal engelleri ortadan kaldıracaktır, böylece öğreniciler daha sonraki okul yıllarında konuya çok daha güvenli yaklaşacaklardır. Projenin ikinci hedefleri ise STEM eğitiminde cinsiyet eşitliği yaklaşımını ve erken yaş dönemindeki öğrencilerin çevre bilincini ve duyarlılığını desteklemektir. 21. Yüzyıl eğitim strateji doğrultusunda, proje STEM ve Sanat eğitiminde çocukların yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini artırmak ve öğretmenlerin yeterliliklerini artıran disiplinlerarası sanat ve konularını yaşadığımız gerçek dünyayı temel alarak daha etkin öğretirken daha yaratıcı ve işbirlikli öğrenme ortamlarını okullarda yaratabilmektir.

Proje küçük yaştaki kız çocuklarının STEM uygulamalarına katılmaları yönünde cesaretlendirmek için çabalar ve bir davranış değişikliği değerlendirme modeli geliştirip test edecektir. Eğitimin ilk basamaklarında yenilikçi yüreklendirici kriterleri uygulayarak STEM etkinliklerine genç kızların iştirak etmesi ne ilişkin sorunları çözmeye yönelerek, proje tüm hedef gruplar üzerinde güçlü bir etki bırakmayı amaçlar.

NGSS projesi direk olarak Avrupa’da 100 öğretmene ve onların öğrencileri ile uygulama döneminde 3000 öğrenciye ve en az 55 eğitim kurumuna ulaşmayı hedefler. Proje 18 kadın STEM+Arts profesyonelin, 30 kurum paydaşının desteklediği 300 üzeri okul paydaşına ulaşmak için 220 katılımcının çoğaltıcı etkiye sahip toplantılara bizzat iştirak ettiği katılımı elde etmeye çabalayacaktı.

Özel Amaçlar:

-Erken çocukluk döneminde özellikle kız çocuklarının yaratıcılıklarını, eleştirel düşünme ve problem çözme kazanımlarını geliştirmek STEM ve Sanat kavramlarını etkin bir şekilde öğretebilmek için öğretmenlerin ve eğitimcilerin yeterlilik gelişimini artırmak;

-Cinsiyet ayrımını engelleyici öğretim metotları ve gerçek dünya şartlarını okullarda yaşatarak STEM ve Sanat öğrenimine odaklanan açık kaynakların gelişimiyle STEM alanlarında kız çocuklarının ilgisini teşvik etmek ve artırmak;

– Eğitimde cinsiyet rolü olmayan düşünceleri ve kariyer seçimlerini teşvik etmek için kız çocuklarının davranışlarındaki değişikliği desteklemek, STEM alanlarında kız çocuklarını kendi potensiyellerini yerine getirmeyi ve cinsiyet ayırımını azaltmayı motive etmek;

– Okul müfredatında cinsiyet ayırımını engelleyen etkinliklerle kaynaşmış STEM ve Sanat öğrenme yaklaşımlarıyla disiplinlerarası uygulama doğrultusunda ilk ve ana okulda daha yaratıcı öğrenme ortamları geliştirmek için 21. Yüzyıl eğitim stratejini bütünleştirmek.

NGSS projesi STEM alanlarında ve kız çocuklarının katılımını, motivasyonunu artırmak ve okullarda sanat ve fen bilimlerinin disiplinlerarası yaklaşımlarını uygulamak ve eğiticileri ve öğretmenleri desteklemek için öğretmenlerin STEM ve Sanat öğrenimi ve cinsiyet duyarlı etkinliklerde öğretmenler için çevrim için eğitim programının gelişimine ilişkin STEM ve Sanat eğitiminin değeri üzerine kapsamlı analizini dâhil eder.

Artı değer olarak, konsorsiyum öğretmen ve çocuklar için sınıflarda kullanılacak olan öğrenciler için STEM Sanat Malzeme Çantası ve öğretmen eğitim kursu için Dijital Yardım Çantası yaratacaktır. Çıktılar öğretmen ve öğrencilere destek olmak için kadınların cinsiyet ayrımını azaltan ve ve STEM ve Sanat öğrenimi ile bütünleşen dijital metotlar ve araçların olduğu yeni bir set sunacaktır.

Söz konusu bu çıktılar formal ve non formal öğretme yaklaşımlarını aynı zamanda bilişsel etkinlikleri birleştirerek hem öğretmen ve küçük yaştaki öğrencileri zenginleştirir ve özellikle kızları ileriki eğitim yıllarında basmakalıp klişe olmayan seçimler yapmalarını sağlar.

6 Avrupa ülkesi ve eğitim karar vericiler, STEM paydaşlar ve profesyoneller, eğiticiler, öğretmenlerle tekrar üretilen STEM ve Sanat Eğitimi için Politika Önerisinin yaratımı projeye bir Avrupa Birliği boyutu verecektir. Politika Öneri Kâğıdı ve Etki Raporu cinsiyet ayırımının halen ısrarla var olduğu kanıta dayalı sonuçlarla belirlenen yerlerdeki kız çocuklarının STEM etkinliklerine katılımlarını destekleyerek STEM eğitimini eğitim kuruluşları ile buluşturarak bir çerçeve sağlayacaktır.

Proje hedef grupları ilkokul ve anaokul düzeyinden eğitmenler ve çocuklardır. Proje Erasmus+ Türkiye ajansı tarafından fonlanmıştır.