O projekcie

Projekt NGSS ma na celu promowanie STEM+Arts w edukacji wczesnoszkolnej poprzez nowatorskie podejście, które skoncentruje się na koncepcji społecznego i emocjonalnego uczenia się (SEL). Owa koncepcja będzie zintegrowana z działaniami interaktywnymi (np. zadania aktorskie, nauka poprzez gry, wychowanie fizyczne itp.), i skupiona na rozwoju społecznym, umiejętnościach emocjonalnych oraz umiejętnościach poznawczych. Główny nacisk zostanie położony na następujące cztery umiejętności: komunikacja, krytyczne myślenie, współpraca, kreatywność. Nabycie tych czterech umiejętności pomoże usunąć emocjonalne i koncepcyjne bariery w uczeniu się przedmiotów ścisłych we wczesnej edukacji, tak aby uczniowie czuli się pewnie w podejściu do tego przedmiotu w późniejszej edukacji. Cele drugorzędne projektu obejmą: promowanie bezstronnego podejścia do edukacji STEM; zwiększenie świadomości ekologicznej i wrażliwości młodych uczniów.

Jako strategia edukacyjna XXI wieku, projekt ma na celu zwiększenie podstawowych umiejętności dzieci w zakresie STEM+Arts (kreatywność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów), oraz rozwój kompetencji nauczycieli w celu skutecznego nauczania interdyscyplinarnych koncepcji sztuki i nauki (poprzez wykorzystanie kontekstu w celu  budowania bardziej kreatywnych i opartych na współpracy środowisk uczenia się w szkołach).

Projekt będzie dążył do zachęcenia młodych dziewcząt do udziału w STEM oraz opracuje i przetestuje model oceny zmiany behawioralnej. Odnosząc się do kwestii zaangażowania dziewcząt w STEM, poprzez testowanie innowacyjnych środków motywujących na wczesnych etapach edukacji, projekt ma na celu wywarcie silnego wpływu na wszystkie grupy docelowe projektu.

Celem NGSS jest dotrzeć bezpośrednio do co najmniej 100 nauczycieli w całej UE i ich uczniów (3000 uczniów), a także do co najmniej 55 instytucji edukacyjnych – podczas fazy pilotażowej. Celem projektu jest też wkład 18 kobiet – profesjonalistów STEM+Arts – 30 interesariuszy instytucjonalnych, 220 uczestników wydarzeń upowszechniających, a także szerszy zakres rozpowszechniania wśród ponad 300 interesariuszy szkolnych.

Główne cele i założenia:

– Zwiększenie rozwoju kompetencji nauczycieli i edukatorów w celu skutecznego nauczania koncepcji STEM+Arts małych dzieci w ramach edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt, aby wspierać kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów;

– Zwiększanie i pielęgnowanie zainteresowania dziewcząt dziedzinami STEM; włączające metody nauczania i otwarte zasoby skoncentrowane na uczeniu się systemem STEM+Arts w szkołach w kontekście rzeczywistym;

– Wsparcie zmian zachowań dziewcząt w celu wspierania stereotypów niezwiązanych z płcią w wyborach edukacyjnych i zawodowych, motywując dziewczęta do wykorzystywania ich potencjału w dziedzinach STEM i zmniejszania różnic między płciami;

– Zintegrowanie strategii edukacyjnej XXI wieku, w celu stworzenia bardziej kreatywnych środowisk uczenia się w przedszkolach i szkołach podstawowych (poprzez przyjęcie interdyscyplinarnego podejścia do nauki STEM+Arts połączonego z praktykami).

NGSS dostarczy analizy wartości edukacyjnych modelu STEM+Arts. Celem jest zwiększenie motywacji w procesie uczenia się i większy udział młodych dziewcząt w edukacji STEM. Ponadto, NGSS ma na celu rozwój Internetowego Programu Szkoleniowego dla Nauczycieli w modelu STEM+Arts oraz utworzenie zbioru praktyk, które będą wspierać edukatorów i nauczycieli we wdrażaniu interdyscyplinarnego podejścia w nauczaniu przedmiotów ścisłych i artystycznych w szkołach.

Wszystkie warsztaty szkoleniowe będą wspierać nauczycieli, dostarczając cennych wskazówek i szkoląc w zakresie pilotażu.

Jako wartość dodaną, partnerstwo stworzy zestaw STEM+Art dla uczniów oraz zestaw narzędzi cyfrowych do kursu szkoleniowego dla nauczycieli do wykorzystania w klasach z nauczycielami i dziećmi. Wyniki będą zawierać zestaw nowych i cyfrowych metodologii i narzędzi, które będą wspierać nauczycieli w zmniejszaniu różnic między płciami, w odniesieniu do kobiet i STEM, poprzez przyjęcie integracyjnego modelu uczenia się STEM+Arts.

Wyniki te połączą formalne i nieformalne podejścia do procesu nauczania, a także działania oparte na ICT, aby wzbogacić zarówno nauczycieli, jak i uczniów – wspierając przy tym młodych uczniów, zwłaszcza dziewczęta, w dokonywaniu niestereotypowych wyborów w ich przyszłej ścieżce edukacyjnej.

Projekt będzie miał wymiar unijny  – specjalne zalecenia dotyczące polityki w zakresie STEM+Arts zostaną stworzone wspólnie z nauczycielami, edukatorami, specjalistami i interesariuszami STEM z 6 krajów UE i skierowane do decydentów edukacyjnych. Przygotowany dokument dotyczący zaleceń oraz specjalny raport zapewnią ramy dla organizacji edukacyjnych do integracji modelu STEM. Dokument będzie zawierał informacje oparte na dowodach, co będzie sprzyjać uczestnictwu dziewcząt w STEM (w których nadal utrzymuje się różnica płci).

Grupą docelową projektu są edukatorzy i dzieci z etapu przedszkolnego i szkoły podstawowej.

Projekt jest finansowany przez Turecką Narodową Agencję Erasmus+.