Apie

NGSS projektas siekia skatinti STEM + menai lavinimą ankstyvojo ugdymo sistemoje įtvirtinant naują požiūrį, kuris akcentuoja socialinio-emocinio ugdymo (SEU) koncepciją, integruotą su interaktyviomis veiklomis (pvz.: drama, mokymusi per žaidimą, fiziniu ugdymu ir
t. t.), skirtą tobulinti socialines, emocines ir pažinimo kompetencijas. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas keturiems įgūdžiams: bendravimui, kritiniam mąstymui, bendradarbiavimui ir kūrybiškumui. Šių keturių gebėjimų sustiprinimas padės įveikti emocines ir konceptualias kliūtis mokantis gamtos mokslų ankstyvojo ugdymo koncentre, o mokiniai, mokydamiesi šio dalyko vėliau, jaus didesnį pasitikėjimą savimi. Kiti projekto tikslai: skatinti su lytimi nesusijusį požiūrį į STEM mokymąsi, didinti jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių informuotumą aplinkos apsaugos klausimais.

Projektas, kaip XXI amžiaus švietimo strategija, siekia pagerinti vaikų pagrindinius įgūdžius STEM ir dailės srityje (kūrybiškumas, kritinis mąstymas, problemų sprendimas) ir mokytojų kompetencijas efektyviai integruotai mokyti gamtos mokslų ir menų dalykų atsižvelgus į realaus pasaulio kontekstą kuriant kūrybiškesnes ir bendradarbiauti skatinančias mokymosi aplinkas mokyklose.

Projektu bus siekiama skatinti mergaites dalyvauti STEM veiklose, bus sukurtas ir išbandytas elgesio kaitos įvertinimo modelis. Taip pat projekto įgyvendinimo metu bus parengtos ir išbandytos inovatyvios mergaičių įtraukimo į STEM veiklas ankstyvosiose ugdymo pakopose priemonės.

NGSS tiesiogiai įtrauks mažiausiai
100 mokytojų visoje ES ir apie
3 000 mokinių bei mažiausiai 55 švietimo institucijų per visą pilotavimo laikotarpį. Taip pat projekte dalyvaus 18 moterų
STEM + menai profesionalių, 30 socialinių partnerių, 220 dalyvių mainų programos renginiuose ir vyks sklaida 300 mokyklose partnerėse.

Specifiniai tikslai:

– Patobulinti mokytojų ir ugdytojų kompetenciją efektyviai mokyti ir skleisti STEM + menai idėjas ankstyvojo ugdymo sistemoje, ypatingą dėmesį skiriant mergaitėms, skatinti jų kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir ugdyti problemų sprendimo kompetenciją;

– Skatinti ir ugdyti mergaičių susidomėjimą STEM sritimi atsižvelgiant į lyties raidą, naudojant įtraukiuosius mokymo metodus, išteklius, skirtus STEM + menai mokymui(si) mokyklose realaus pasaulio kontekste;

– Paremti mergaičių elgesio pokyčius skatinant lyčių stereotipų atmetimą STEM srityje ir mažinti atskirtį dėl lyties;

– Integruoti XXI amžiaus ugdymo strategijas tobulinant kūrybiškesnes mokymosi aplinkas ikimokyklinio ugdymo koncentre, pradinio ugdymo mokyklose ugdymo planuose integruojant STEM + menai mokymą kartu su lyties atžvilgiu neutralia praktika.

Projekte bus pateikta išsami STEM + menai mergaičių dalyvavimo STEM srityje motyvacijos naudingumo analizė. Bus sukurta internetinė mokytojų mokymo programa STEM + menai srityje ir jautrios lyčiai praktikos, kurios pagelbės mokytojams ir ugdytojams integruoti gamtos mokslus ir menus.

Visi mokymai įgalins mokytojus tapti mentoriais, pateiks rekomendacijas ir mokys naudotis atvirais švietimo ištekliais (toliau – AŠI).

Kaip pridėtinį produktą ši partnerystė sukurs STEM + menai rinkinį mokiniams bei Skaitmeninį įrankį mokytojų mokymo kursui, kuriuos vaikai ir mokytojai naudos pamokose. Produktus sudarys naujų ir skaitmeninių metodų bei įrankių, padėsiančių mokytojams mažinti moterų atskirtį dėl lyties mokantis STEM pasitelkus įtraukųjį STEM + menai mokymąsi, aprašai.

Šiuose produktuose derės formalusis ir neformalusis švietimas bei IT veiklos, įgalinančios mokytojus ir mokinius, skatinančios jauno amžiaus mokinius, ypač mergaites, nuolatos priimti nestereotipinius sprendimus lavinimosi kelyje.

STEM + menai mokymo rekomendacijų, skirtų švietimo sprendimus priimantiesiems asmenims, parengimas kartu su mokytojais, pedagogais, STEM profesionalais ir socialiniais partneriais iš 6 ES šalių suteiks projektui ES lygmenį. Politikos rekomendacijos ir poveikio analizė numatys gaires švietimo organizacijoms, kaip integruoti STEM ugdymą naudojantis įrodymais grįstais rezultatais įtraukiant mergaites į STEM ten, kur vis dar egzistuoja atskirtis dėl lyties.

Projekto tikslinės grupės yra mokytojai bei priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pakopos vaikai.

Projektą finansuoja programos „Erasmus+“ Turkijos nacionalinė agentūra.