За нас

Проектът “Следващо поколение научни стандарти чрез STEAM” (NGSS) има за цел да популяризира интегрирано изучаване на науки, технологии + изкуства (STEAM) в образованието в ранна детска възраст. Проектът ще разработи нов подход, който ще интегрира интерактивни подходи за обучение (напр. драма, учене чрез игра, спорт и др.) и развиването на социалните и емоционалните умения едновременно с когнитивните. Основният фокус ще бъде върху стимулирането и ранното развитие на следните четири умения: комуникация, критично мислене, сътрудничество, творчество. Придобиването на тези умения ще помогне да се премахнат емоционалните бариери пред усвояването на научни концепции в периода на ранното детско образование, така че децата да се чувстват уверени в подхода към научните знания в по-късното си обучение. Допълнителните цели на проекта включват: популяризиране на обучението по науки и равните възможности на момичета и момчета за научна кариера; повишаване на екологичната информираност и чувствителност на учениците.

В съгласие с образователните стратегии за 21-ви век, проектът има за цел да увеличи основните умения на децата в интегрирано изучаване на науки, технологии и изкуства (креативност, критично мислене, решаване на проблеми) и развитието на професионалните компетентности на учителите за ефективно интердисциплинарно преподаване на изкуство и наука, използвайки казуси от реалния свят за насърчаване на по-креативни и приобщаващи образователни методи в училищата.

Проектът се стреми да насърчи участието на млади момичета в научни проекти и ще разработи и тества модел за оценка на поведенческите промени. При разглеждането на проблемите на ангажираността на момичетата в STEM чрез тестване на иновативни мерки за насърчаване в ранното обучение, проектът цели да окаже въздействие върху всички целеви групи.

NGSS планира да достигне директно до най-малко 100 учители в ЕС и техните ученици (3000 ученици) по време на пилотната фаза, както и до поне 55 образователни институции.

Специфични цели на проекта:

Увеличаване на компетентностите на учителите за ефективно преподаване на концепции в областта на науките и изкуствата на малките деца в ранна детска възраст, така че да се насърчи креативността, критичното мислене и компетентностите за решаване на проблеми;

Повишаване и подхранване на интереса на момичетата към науките, чрез приобщаващи методи на преподаване и отворени образователни ресурси;

Подпомагане на поведенческа промяна при момичетата, за насърчаване на избор на кариера в сферата на науките и технологиите и за намаляване на разликата между участието на половете в тези професионални среди;

Интегриране на образователна стратегия за 21-ви век за изграждане на по-креативни учебни среди в предучилищното и началното образование и за въвеждане на интердисциплинарни подходи за интегрирано обучение по изкуства, науки и технологии в училищната програма.

Дейности:

Проектът ще започне с изчерпателен анализ на обучението по STEM, на методите за повишаване на мотивацията за учене и за ангажирането на момичета в научни проекти и ще разработи онлайн учебна програма за учители, насочена към интердисциплинарно преподаване на науки, технологии и изкуства, и към въвеждане на интегриращи практики.

Обученията за учители, които ще бъдат проведени в рамките на проекта ще предоставят насоки за пилотно прилагане на безплатните образователни ресурси, които ще бъдат разпространени. Те ще има за цел също така да развиват наставнически умения у учителите.

Като добавена стойност, партньорството ще създаде Комплект материали за ученици и Инструментариум за дигитален курс за обучение на учители, които да се използват в класните стаи. Резултатите ще съдържат набор от нови методологии и дигитални инструменти, които ще подкрепят учителите за приобщаващо обучение по науки, технологии и изкуства.

Продуктите на проекта ще комбинират формални и неформални подходи на преподаване, както и дейности, базирани на дигитални решения, които да обогатят практиката на учителите и учениците, подкрепяйки подрастващите (особено момичетата), да правят нестереотипни избори в бъдещия им образователен път.

Предвидено е да бъдат изработени Препоръки за образователни политики за интегрирано преподаване на науки, технологии и изкуства, в чието изготвяне ще участват учители, преподаватели, научни специалисти и заинтересовани страни от 6 европейски държави. Документът ще бъде насочен към отговорните лица, вземащи решения в образованието. Препоръките за образователни политики и доклада за въздействие, който ще бъде изготвен, ще предоставят рамка за образователните организации за иновативно STEM образование.

Целевите групи по проекта са педагози и деца от предучилищната и началната училищна степен. Проектът се финансира от турската национална агенция „Еразъм +“